söndag 15 september 2013

Svamptid

Här kan ni se en ganska ovanlig svamp, Koralltaggsvampen. Den växer just nu i skogen ovanför järnvägsstationen i Storå.
Du hittar den på en björklåga intill stigen. Tyvärr har ungdomar i Storå fått för sig att denna stig kan användas som crosscykelbana och riskerar där för att utrota den sällsynta svampen.
Koralltaggsvamp (Hericium coralloides) är en sällsynt taggsvamp som bildar en karaktäristisk, förgrenad fruktkropp som till utseendet påminner lite om en korall.
Den växer på omkullfallna och multnande trädstammar av lövträd, särskilt av asp, björk och bok. Fruktkroppen uppträder under hösten och kan nå en storlek på 10–40 centimeter i både höjd och bredd.
En kort fot fäster fruktkroppen vid veden och från foten utgår sedan grenarna. Taggarna på grenarnas undersida blir 5–15 millimeter långa. Unga exemplar har en rent vit färg, men efter hand gulnar svampen och blir mer gulvit och till sist blir den gulbrun.
I Sverige är koralltaggsvampen rödlistad som missgynnad. Hot mot arten är den minskade tillgången på död ved i skogarna och att lövskogar eller blandskogar med inslag av lövträd ersätts med renodlade barrskogar. Koralltaggsvampen är Smålands landskapssvamp
 
Hot:
Arten hotas av brist av död ved. Ingrepp som innebär att lågor och döda eller skadade träd
tas bort missgynnar arten. En slutavverkning, skoglig gallring eller annat uttag av virke på
växtplatsen som ger ett förändrat lokalklimat innebär ett direkt hot liksom överföring av lövskog
till barrskog.
Åtgärder:
För att säkerställa artens fortlevnad bör man dels se till att artens växtplatser hålls intakta, dels att ny ved tillkommer, gärna i omedelbar anslutning. Befintliga vindfällen, döende träd, torrakor och lågor lämnas intakta. Ett långsiktigt tillförsäkrande om framtida tillgång till ved är en förutsättning för artens fortlevnad i området.
 
 

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar